Brabant Magazine - Editie 13

Magazine cover

KOPSTUKKEN

ZORG ALS GROOTSTE ZORG

De grootste zorg voor veel gemeenten is de toekomst van de zorg. “De grote lijnen - uitgaan van
de eigen kracht van mensen met
de gemeente als laatste vangnet -
zijn wel duidelijk. Daarop zijn we
samen met omringende gemeen-
ten voorbereid”, zegt Bram
Boluijt, beleidsmedewerker
Welzijn in Woensdrecht.
“Lastiger is dat het parlement
de nieuwe Wet maatschap-
pelijke ondersteuning
(Wmo) nog niet heeft vast
gesteld. Dat zorgt voor ‘
tijdsdruk en grote onze-
kerheid over de inhoud,
ook bij zorginstellingen.”

‘We gaan uit van
de lokale situatie
per gemeente’

Lokale situatie
Met die onduidelijkheid wordt omge-
gaan door uit te gaan van de lokale situatie. Boluijt: “Door van onderaf te opereren, sluiten we aan bij initiatieven uit de buurten en dorpen. Wanneer wij in onze dorpen dezelfde zaken willen regelen als onze buurgemeenten, pakken we dat gezamenlijk op. Met behoud van de lokale identiteit. Samen-
werking met andere gemeenten is voor Woensdrecht dus echt dienend aan
de behoeften van onze inwoners.”

Cultuuromslag
Of de gemeente Woensdrecht eind dit jaar klaar is voor de grote transitie in de zorg? Boluijt: “Technisch en juridisch wel. Maar de grootste omslag is die in denken. Zo’n cultuuromslag is een proces van jaren, met alle strubbe-
lingen van dien. Pas over een hele tijd kunnen we de vruchten gaan plukken.”

TERUG

TERUG

BRAM BOLUIJT
beleidsambtenaar
Woensdrecht

b

a

Leerproces

Volgens Mieke Heuvelmans, fractie-
voorzitter van D66 in Tilburg, is het naïef te denken dat alle processen in 1 klap vlekkeloos verlopen. “Ondanks het gedegen voorwerk
is er nog een hoop te doen. Dat de wetgeving achterblijft, is ronduit vervelend. Je zou willen dat het Haagse bestuur daarin wat meer gevoel voor urgentie had. Want hoe kunnen we spijkers met koppen
slaan als we niet weten waar
we aan toe zijn?”

‘We moeten bovenop de bal zitten’

Met ‘we’ doelt Heuvelmans op de
8 gemeenten in de regio Tilburg, die samenwerken vanuit het Hart van Brabant. “Voor ons raadsleden betekent de gezamenlijke aanpak dat we bovenop de bal moeten zitten. En we moeten duidelijke afspraken maken over het resul-
taat. Een leerproces waarin het draait om vertrouwen, scherp blijven en soms loslaten. Én om de voeling met de burger. Hoe onze beslissingen landen, is een vraag die we ons moeten blijven stellen. Zeker als het gaat om zorg, werk en inkomen, waarbij elk besluit direct het levensgeluk van mensen raakt.”

LEES MEER

LEES MEER

TERUG

TERUG

d

e

b

a

MIEKE HEUVELMANS
fractievoorzitter D66
Tilburg

‘MEER TAKEN MET
minder geld’

De gemeenten krijgen voor
de extra taken vanaf 2015 een eigen budget. In totaal verschuift € 16 miljard van het rijk naar steden en dorpen. Vanwege de bezuinigingen is dit fors minder dan het rijk tot nu toe besteedt aan jeugdzorg, ouderenzorg en werk. “Meer taken met minder geld is lastig als je een goed basisniveau aan voorzieningen wilt blijven bieden”, vindt Annegien Wijnands, voormalig lid Provinciale Staten, nu wethouder ruimtelijke ordening in Nuenen.

Overheidsparticipatie
Het uitgangspunt van deze gemeente is: wat heeft de burger nodig? “Om hieraan ook op ter-

‘Ons uitgangspunt is:
wat heeft de burger
nodig?’

mijn te voldoen, werken we intensief samen met Geldrop-Mierlo en Son en Breugel”,
aldus Wijnands. “En in plaats
van burgerparticipatie leggen
wij de focus juist op overheids-participatie: hoe kunnen wij als gemeente de kennis en ideeën uit het dorp benutten? De uitdaging om de burger actief te betrekken en echt toe te laten, ligt bij ons. Hierin is nog heel wat te halen. We moeten daarbij het lef hebben om de dingen die goed en niet goed gaan te blijven benoemen
en niet snel te denken dat we
de oplossing hebben.”

LEES MEER

LEES MEER

TERUG

TERUG

d

e

b

a

ANNEGIEN
WIJNANDS
wethouder
ruimtelijke
ordening
Nuenen

‘Als enclavegemeente
kennen wij het klappen
van de zweep’

Identiteit
“De gemeente is iets anders dan de gemeenschap; die be-
paalt zelf haar identiteit wel”, voegt burgemeester Eugster van Schijndel toe. “In de aanloop naar de fusie pakken wij vanaf 2015 waar mogelijk de extra taken samen op. Zo komen we
al doende steeds dichter bij elkaar. Waarbij het de kunst
is om voor de bewoners gevoelsmatig geen mega-gemeente te worden.”

Volgens gemeentesecretaris Cornelissen van Baarle-Nassau moeten gemeenten
in hun nieuwe rol vanuit de toekomst denken. “Niet meer vanuit het welzijn van het individu, maar door nadruk te leggen op het welzijn van het geheel. Door de grenzen van je eigen kunnen op te zoeken, vind je de ontmoeting en krijgt samenwerken echt vorm.”

LEES MEER

LEES MEER

TERUG

TERUG

IN HET
VERLENGDE

Ook Yvonne Cornelissen, gemeente-
secretaris in Baarle-Nassau, verwacht niet dat samenwerking ten koste gaat van identiteit. “Als enclave-gemeente, samen met het Belgische Baarle-Hertog, kent Baarle-Nassau het klappen van de zweep. Omdat de landsgrens kriskras door beide gemeenten loopt, is samenwerken
een vaststaand gegeven. Schaal-
vergroting is nodig, maar werkt alleen als er tegelijkertijd ook sprake is
van schaalverkleining. Dit betekent:
de burger actief betrekken bij ont-
wikkeling en uitvoering van beleid in zijn eigen leefomgeving. Daarvoor is samenwerking met gelijkgestemde gemeenten een voorwaarde.

De nieuwe samenwerkingsvorm met Baarle-Hertog en de ambtelijke fusie met de gemeenten Alphen Chaam en Gilze en Rijen liggen dus in het ver-
lengde van wat we al deden. Dit past binnen de participatiemaatschappij én zorgt voor behoud van identiteit."

LEES MEER

LEES MEER

YVONNE CORNELISSEN
gemeentesecretaris
Baarle-Nassau

b

a

TERUG

TERUG

LOKALE
Overheid

krijgt beslissende vinger in de pap

Geen ‘moetje’
Schijndel bijvoorbeeld gaat
samen met Sint-Oedenrode en Veghel voor bestuurlijke fusie vanaf 2018. “Ik noem het bewust geen herindeling, omdat het geen ‘moetje’ is; we hebben zelf de keuze gemaakt”, zegt burge- meester Jetty Eugster. “Dat is
een wezenlijk verschil, ook al werken we toe naar 1 organi-
satie. We raken dan wel onze autonomie kwijt, maar niet onze identiteit. Dat is ivoren- torentjes-denken.”

‘We moeten gevoelsmatig
geen mega-gemeente
worden’

De gemeenten beslissen straks
wie er wel of niet een scootmobiel krijgt of naar de dagopvang kan. Deze overheveling van taken geeft gemeenten meer armslag. Niet het rijk, maar de lokale overheid krijgt dus de beslissende vinger in de pap als het gaat om toewijzing van het geld. Maar omdat de geldpot per
1 januari flink slinkt, moeten gemeenten samenwerken. Hoe
ze dat doen, beslissen ze zelf.

LEES MEER

LEES MEER

d

e

b

a

JETTY
EUGSTER
burgemeester
Schijndel

TERUG

TERUG

LEES MEER

LEES MEER

Gemeenten krijgen er vanaf 2015 een flink aantal taken bij. Op het gebied van jeugd-
zorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken
en ouderen. Meer verant-woordelijkheden dus, maar ook met minder geld. Dat vraagt om creativiteit en intensieve samenwerking. Om te beginnen tussen

gemeenten onderling.
Hoe boksen de 67 Brabantse gemeenten dit voor elkaar met behoud van hun eigen identiteit? 5 kopstukken
aan het woord over de ver-
anderende rol van hun gemeente. Over identiteit, ontmoeting, lef, cultuur- omslag en vertrouwen.

GEMEENTEN IN DE HOOFDROL

STUKKEN

Bestuur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

https://twitter.com/MiekeHeuvelmans

https://twitter.com/AnnegienNuenen

https://twitter.com/JettyEugster

PIUSHAVEN TILBURG

TERREIN-APP BREDA

Technology by MagStream Real Time Publishing